ករណីវិស្វកម្ម

1

ប៉មទូរគមនាគមន៍

2

ប៉មវិទ្យុនិងទូរទស្សន៏ហៃឡុងជាំង ៨០ ម

3

បណ្តាញបញ្ជូនសាន់ដុងចាវចូវ ~ យូស៊ីងឆេង ២២០ គីឡូវ៉ុល

4

ខ្សែបញ្ជូន ៥០០ គីឡូវ៉ុលហ្វូជានចូជី

5

ខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់គីសៀង ~ សាន់ដុង ១០០០ កាវ៉េ