វប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន

តម្លៃស្នូលសហគ្រាស៖ អតិថិជនផ្តោតសំខាន់លើសាមគ្គីភាពនិងសហប្រតិបត្តិការភាពស្មោះត្រង់និងគួរឱ្យទុកចិត្តការត្រួសត្រាយនិងច្នៃប្រឌិតថ្មីការតស៊ូ។

បេសកកម្មសហគ្រាស៖ ការសម្តែងថ្នាក់ទីមួយបង់ថ្លៃមិត្តភក្តិ P Plus

ទស្សនវិជ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុន៖ គុណភាពនៃការរស់រានមានជីវិតភាពជឿជាក់នៃទីផ្សារវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាព

ចក្ខុវិស័យសហគ្រាស៖ ក្លាយជាអតិថិជនអាជីវកម្មដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតសហគ្រាសដែលគួរឱ្យគោរពនិងសហគ្រាសដែលមានភាពស្អិតរមួតបំផុត